Smluvní podmínky

  

HOTEL PERSONAL

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Paní Mgr. Jana Provazníková, IČ: 14972981, s místem podnikání: V sadech 1081/4a, 160 00, Praha – Bubeneč (dále jen „Provozovatel“) je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru hotelpersonal.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.hotelpersonal.cz (dále jen „Server“). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Provozovatel služby, které umožňují uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet vkládat na Server textové informace.

 1. Server poskytuje činnost spočívající ve zprostředkování vztahu nabídky a poptávky pomocí inzerce, a to inzerce práce pro oblast gastronomie, hotelnictví, lázeňství, veřejného stravování a obdobných služeb.

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Serveru (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a dalšími níže uvedenými osobami.

II. Základní ustanovení

 1. Objednatelem se pro účely těchto VOP rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nabízí volné pracovní místo, hledá volné pracovní místo, případně zprostředkovává zaměstnání ve smyslu § 14 an. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Objednatel“).

 1. Zadávání inzerce s nabídkou zaměstnání nebo poptávkou po zaměstnání je placenou službou poskytovanou Provozovatelem prostřednictvím Serveru.

 1. Zprostředkování se děje prostřednictvím zveřejňování nabídek zaměstnání a poptávek po zaměstnání. Neprovádí se přímá zprostředkovatelská činnost mezi zaměstnavateli a fyzickými osobami, které se o práci ucházejí, a nejedná se o zprostředkování zaměstnání ve smyslu § 14 an. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 1. Provozovatel neodpovídá za úspěšnost inzerce. Provozovatel dále není odpovědný za pravdivost informací v inzerci uvedených.

III. Registrace

 1. Objednatel je oprávněn zadávat jeden či více inzerátů na stránkách Serveru na základě předchozí registrace (dále jen „Registrace“).

 1. Registrace je bezplatná a provádí se vyplněním a odesláním elektronického registračního formuláře dostupného prostřednictvím Serveru.

 1. Objednatel, který provádí Registraci z pozice zaměstnance (tj. na základě odkazu „Hledám práci“), je při Registraci povinen uvést své jméno a příjmení, adresu bydliště (ulice, PSČ, město) a své telefonní číslo; tyto údaje slouží zejména k identifikaci Objednatele a ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a budou zveřejněny na stránkách Serveru jen s předchozím souhlasem Objednatele uděleným k jednotlivým osobním údajům při Registraci. Objednatel bere na vědomí, že veškeré údaje zveřejňované na stránkách Serveru jsou přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.

 1. Objednatel, který provádí Registraci z pozice zaměstnavatele (tj. na základě odkazu „Nabízím práci“), je při Registraci povinen uvést obchodní firmu, (název nebo jméno a příjmení v případě OSVČ), adresu sídla či místa podnikání (ulice a číslo popisné, PSČ, město), kontaktní osobu, e-mailovou adresu a telefonní číslo; Objednatel při Registraci dále může uvést adresu svých internetových stránek a DIČ. Tyto údaje slouží k identifikaci Objednatele, ke kontaktu Objednatele s Provozovatelem a budou zveřejněny na stránkách Serveru. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že výše uvedené údaje budou zveřejněny a zpřístupněny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.

 1. Objednatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno a/nebo heslo získané při Registraci třetím osobám. V případě, že Objednatel třetí straně takový přístup umožní, nese Objednatel odpovědnost za případné zneužití svého hesla a/nebo uživatelského jména.

 1. Objednatel nese odpovědnost za to, že veškeré údaje uvedené při Registraci jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí.

 1. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.

IV. Zadání inzerce

 1. Server umožňuje Objednatelům zejména zadávat inzerci v následujících sekcích:

  1. „nabízím práci“

(v rámci této sekce Objednatelé zadávají inzerci nabízející zaměstnání)

  1. „hledám práci“

(v rámci této sekce zadává inzerci Objednatel z pozice zájemce o práci)

  1. „brigády“

(v rámci této sekce zadávají Objednatelé inzerci nabízející a poptávající zaměstnání ve formě brigády),

 1. Na základě provedené Registrace je Objednatel pomocí servisních stránek Serveru (dále jen „Servisní stránky“) oprávněn v rámci Serveru zadávat, upravovat a jinak editovat vlastní nabídku či poptávku pracovního místa (pracovních míst).

 1. Objednatel plně odpovídá za obsah a pravdivost veškerých informací, které zadá prostřednictvím Servisních stránek do Serveru. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně údajů v nich uvedených.

 1. Ujednání o ceně za zveřejnění inzerce zadané Objednatelem prostřednictvím Serveru upravuje Ceník, který tvoří součást těchto VOP a je dostupný na internetové adrese (URL): http://www.hotelpersonal.cz/cenik/ .

 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím zadaná inzerce bude zveřejněna až poté, co bude Provozovateli uhrazena cena za zveřejnění inzerce dle platných ustanovení Ceníku dle čl. IV. odst. 3. těchto VOP. Uhrazením ceny za zveřejnění inzerce dle předchozí věty se rozumí připsání příslušné částky na účet Provozovatele.

 1. Úhrada za zveřejnění inzerce je hrazena prostřednictvím platebního systému GoPay, jehož provozovatelem je obchodní společnost GOPAY s.r.o., IČ: 260 46 768, se sídlem: Planá 67, PSČ 37001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 11030, držitel povolení k vydávání elektronických peněž ve smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen „GOPAY s.r.o.“).

 1. Veškeré záležitosti související s technickým zabezpečením provedení platby za zveřejnění inzerce včetně případných nedostatků řeší Objednatel s provozovatelem platebního systému, společností GOPAY s.r.o.

V. Zveřejnění inzerce

 1. Inzerce zadaná Objednatelem bude zveřejněna prostřednictvím Serveru nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy bude na účet Provozovatele připsána příslušná cena za zveřejnění inzerce Objednatele dle čl. IV. odst. 4 těchto VOP.

 1. Inzerce Objednatelů je ihned po svém zveřejnění veřejně přístupná všem uživatelům sítě Internet, a to i bez jakékoli registrace.

 1. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat inzerci, jejíž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, v rozporu s dobrými mravy či obecně platnými etickými normami, případně ohrožuje veřejný pořádek. Zároveň je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou práce jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakoukoli inzerci a/nebo již zveřejněnou inzerci odstranit z veřejně přístupné části Serveru, pokud porušuje pravidla uvedená v čl. V. odst. 3 těchto VOP.

 1. V případě, že Provozovatel využije svého oprávnění dle čl.V. odst. 4 těchto VOP, není povinen vracet Objednateli cenu uhrazenou za zveřejnění inzerce ani její poměrnou část.

 1. Doba zveřejnění inzerce prostřednictvím Serveru činí nejméně 10 dní. Tato doba může být opakovaně prodlužována. Vždy 2 dny před uplynutím doby zveřejnění či prodloužené doby zveřejnění inzerce bude Objednatel na tuto skutečnost Provozovatelem upozorněn a bude mu nabídnuta možnost dobu zveřejnění inzerce dle svého uvážení prodloužit.

 1. Po uplynutí doby zveřejnění, příp. prodloužené doby zveřejnění bude inzerce automaticky z veřejně přístupné části Serveru odstraněna.

 1. Objednatel může ukončit zveřejňování jím zadané inzerce i před uplynutím předplacené doby zveřejnění, a to prostřednictvím Servisních stránek Serveru. Předčasné ukončení zveřejňování inzerce nezakládá Objednateli jakákoli práva za Provozovatelem, zejména není Objednatel oprávněn požadovat po Provozovateli vrácení ceny, či její poměrné části, zaplacené dle čl. IV. odst. 3 až 5 těchto VOP za zveřejnění předčasně ukončené inzerce.

VI. Další ujednání

 1. Provozovatel se zavazuje udržovat Server v provozu tak, aby nebylo narušeno zveřejňování inzerce.

 1. Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na období nutné údržby a úprav Serveru, která však nesmí překročit 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Pokud dojde k výpadku v provozu Serveru na dobu delší než 24 hodin v jednom kalendářním měsíci, má Objednatel právo na optimální kompenzaci spočívající v prodloužení doby zveřejnění jeho inzerce.

 1. Při výpadku v provozu Serveru je možné kontaktovat za účelem zjednání nápravy též technickou podporu PERUS: tel. 777 633 755, e-mail: info@perus.cz

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, Provozovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Smluvních podmínek a vedení evidence, a to elektronickými prostředky s využitím elektronických i mechanických prostředků zabezpečení. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Objednatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Provozovateli.

 1. Provozovatel nebude osobní údaje Objednatelů poskytovat žádným dalším osobám či subjektům.

 1. Nakládání s osobními údaji Objednatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na veškeré uvedené osobní údaje se vztahuje režim zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 1. Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod registračním číslem 00042283.

 1. Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho e-mailovou a adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných Provozovatelem. Objednatel je oprávněn kdykoliv a zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení způsobem, v těchto obchodních sděleních uvedeným.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem Registrací se řídí těmito VOP. Záležitosti těmito VOP výslovně neupravené se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

 1. Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.

 1. Technickou podporu Serveru zajišťuje PERUS: Martina Simonidesová, IČ: 672 56 678, s místem podnikání Sadová 673, Březnice, PSČ 26272.

 1. Veškeré písemnosti zasílané Objednateli na adresu jím uvedenou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že Objednatel odmítl písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a Objednatel si zásilku nevyzvedl.

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Objednatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější. Upozornění na skutečnost, že došlo ke změně Smluvních podmínek, bude na Serveru zveřejněno nejméně po dobu 1 měsíce ode dne, kdy nové znění Smluvních podmínek vstoupí v platnost a účinnost.

 1. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27.2.2012.